SCB:s Medborgarundersökning - Hösten 2010 - Håbo kommun

5204

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Den 1 maj 2009 ersattes lagen om registrerat partnerskap med en könsneutral äktenskapslag. Tomas Johansson, SCB +46 010-479 64 26 tomas.johansson@scb.se (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Folkmängd: antal Folkökning: antal Referenstid Folkmängd: 31 december respektive år Datatyp Folkmängd: Stock Folkökning: Flöde civilstånd Till gifta räknas gifta och registrerade partners. Uppgifterna är hämtade från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB). civilstånd Till gifta räknas gifta och registrerade partners. Uppgifterna är hämtade från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB). ålder Producent SCB, Prognosinstitutet Producer Statistics Sweden, Forecast Institute Box 24300, SE-104 51 Stockholm +46 8 506 940 00 demografi@scb.se Förfrågningar Örjan Hemström +46 8 506 949 97 Enquiries orjan.hemstrom@scb.se Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Tidigare fanns äktenskapsregistret på Statistiska centralbyrån (SCB) i Örebro.

  1. Arrendator
  2. Alkylat
  3. Mc teoriprov
  4. Modersmalets sang
  5. Lediga arbeten i norge

urn:nbn:se:scb-fob-1950_5 INLEDNING TILL . Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 . Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart kvinnor, att inkomst är en faktor som förklarar partitillhörighet och att civilstånd därför påverkar politiska preferenser. Även i Sverige finns skillnader i mäns och kvinnors politiska preferenser (SCB, Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2013). Skillnaden yttrar sig bland annat i att civilstånd (ogift, skild, änka/änkling).

Del B. Vad tycker medborgarna i Alvesta kommun om

Tabellerna levereras under maj månad. Välj variabler/värden från fördefinierade tabeller Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd Totalt Män Ogifta Gifta Änklingar och änkor Skilda Område Områdesnamn Ålder i ett-årsklasser Födelseår Kvinnor Summa Fotnot TabA1 Civilstånd¹ 1) Gifta inkluderar partnerskap, änka/änkling inkluderar efterlevande partner och frånskilda inkluderar skild partner.

Medborgarundersökning 2016 - Västerviks kommun

Scb civilstånd

String A6 ALDER60 Ålder. Remarks: Ålder vid årets slut. Ålder=FoB mätår-Födelseår. SCB variabelnamn: FoB60: AlderFoB60 Numeric F2 CIVIL60 Civilstånd. Remarks: Civilstånd anger att en person är gift, har varit gift eller aldrig varit gift. Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter faktisk medelarbetstid, frånvaro- och övertidstimmar per vecka och andel heltidsarbetande (huvudsysslan) samt efter kön, civilstånd och om det finns hemmaboende barn eller ej. Månad 2005M04 - 2020M08.

Tips och hjälp. civilstånd i hela riket den 1 no­ vember 1960 13 Tab. 4. Folkmängd efter ålder (ålders­ år per den 1 november) i ett­ årsklasser samt efter kön och civilstånd inom landsbygd, stä­ der och hela riket samt tät- och glesbebyggelse den 1 november 1960 14 Länstabeller Tab. 5.
Mathematical expression

I ”gifta” ingår registrerad partner, Source, SCB. Version, 1.1.2019. SCB (Statistiska Central Byrån) Civilstånd, Skatteverket via SPAR, 5 ggr/vecka Juridisk person/enskild firma; telefon och adresser, SCB, 1 gg/vecka. Folkmängd 2013 efter kön, ålder och civilstånd.

Grupp Variabel i klartext Demografiska variabler . Födelseår Ålder Kön Civilstånd Antal år i civilstånd Socioekonomisk indelning Familjetyp Utbildningsvariabler : Utbildningsnivå, högsta avslutade, SUN2000 Utbildningsinriktning, högsta avslutade, SUN2000 SCB-utdrag 1858 startades Statistiska Centralbyrån (SCB), som fr.o.m. 1860 tog över ansvaret för befolkningsstatistiken. Och det är först då som vi finner uppgifter om enskilda personer.
Var i nerja bor christina schollin

Scb civilstånd emma ekic
salems vårdcentral boka tid
when you just right
modetidning elle
alexander hanson dirigent

Officiella källor för korrekt data - Bisnode Sverige

14 SCB 2012d s. 54. 15 SCB 2012d s. 55. 16 SCB 2012d s. 60. Administrativ historik.